Top 6+ Example Javascript Explode

Contents

Ví dụ Javascript Explode 1:

// chia thành mảng các chuỗi.
var str = “Chà, như thế nào, chúng tôi, đang làm, hôm nay”;
var res = str.split(“,”);

 

Ví dụ Javascript Explode 2:

var foo = “overpopulation”;
var arr = foo.split(”);
console.log(arr); // [“s”, “o”, “m”, “e”, “s”, “t”, “r”, “i”, “n”, “g”]

Example Javascript Explode 3:

var input = “How are you doing today?”;
var result = input.split(” “);

// result is string[] {“How”, “are”, “you”, “doing”, “today?”}

Example Javascript Explode 4:

var myString = ‘no,u’;
var MyArray = myString.split(‘,’);//splits the text up in chunks

Example Javascript Explode 5:

var string = “Đây là một câu thú vị.”;
phản hồi var = str.split(” “);
console.log(response)
/* Kết quả mong đợi:
Đây, là, một, câu, thú vị.
(Lưu ý: trả về mảng)
*/

Ví dụ Javascript Explode 6:

// Đang tải biến
var mystr = ‘0000000020C90037:TEMP:data’;

//Tách nó bằng : làm dấu phân cách
var myarr = mystr.split(“:”);

//Kết quả cấu trúc mảng
myarr = [‘0000000020C90037’, ‘TEMP’, ‘data’];

My name is John DevWeb. I’m 30 years old. I’m come from Australia. I enjoy working as a R&D team leader. I like AI Technology Research and Free Smart Tools that help everyone in the world. ILOVEFORMAT is one of the tools that I am Researching. I hope to help everyone in the world.

Follow John DevWeb on social networks

https://iloveformat.com/